About Us

สำนักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็น ส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็น นิติบุคคลทำหน้าที่ ดำเนินงานตามนโยบายที่ กำหนด โดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย

วิสัยทัศน์ (VISION)

“สำนักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจ ประกันภัยที่เป็นภูมิคุ้มกันของประเทศในการบริหาร ความเสี่ยง ให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ภาระกิจหลัก

  1. กำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้ม แข็งมั่นคง (To Regulate)
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัย มี บทบาทสร้างเสริมความเข้มแข็ง มั่นคงให้กับ ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ (To Enhance)
  3. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกัน ภัยให้ได้รับความเป็นธรรมจากการประกันภัย (To Protect)