สำนักงาน คปภ.

เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำหน้าที่ ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนด โดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

News

ศูนย์รวมข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ

Live Stations

ข่าวประเภทวิดีทัศน์

Clipping News

ข่าวสารของ คปภ. จากสื่อต่างๆ

News

ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ด้านการประกันภัย ของสำนักงาน คปภ. ที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

19.05.21

19.05.21

19.05.21

19.05.21

Live Station

Clipping News

ข่าวสารของ คปภ. จากสื่อต่างๆ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0-2515-3999
0-2515-3970
สายด่วนประกันภัย 1186